"Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är kontaktlänken mellan regionen och Bryssel. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor."

Kommissionen föreslår en förlängning av ungdomsgarantin - men kommer Sverige få ta del?

14 oktober 2016.

En av EU:s prioriteringar fram till 2020 är att sätta fler européer i arbete. Ett särskilt fokus är det på ungdomsarbetslösheten som en effekt av den finansiella krisen fortfarande är på rekordhög nivå.


Genom ungdomsgarantin har EU under de tre senaste åren satsat 62 miljarder kronor i syfte att få fler ungdomar i sysselsättning. Till följd av detta har cirka nio miljoner ungdomar i regioner där ungdomsarbetslösheten är högre än 25 procent, antingen fått jobb, utbildning, lärling- eller praktikplats. I Sverige fick Blekinge tillsammans med tre andra län ta del av medlen.


I början av oktober publicerade kommissionen en rapport där det visade sig att endast 5 av 20 medlemsstater har lyckats hamna under 25 procent. Kommissionen föreslår därför en förlängning av ungdomsgarantin genom att satsa ytterligare 20 miljarder kronor på fram till 2020. 


Sverige som nation har sänkt sin arbetslöshet till närmare 18 procent och våra regioner tycks alltså inte längre komma i fråga för EU-medlen.

Europeiska veckan för regioner och städer - "OPEN DAYS"

12 oktober 2016.

Varje år anordnar Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektoratet för regional och lokal utveckling Europas största offentliga evenemang ”European Week of Regions and Cities” (EWRC), tidigare känt som "Open Days". Under fyra dagar samlas aktörer från regioners och städers förvaltningar, lärosäten och andra intressenter i Bryssel för att utbyta bästa praxis och kunskap inom området för lokal och regional utveckling.

Veckans event anordnas till stor del av Regionkommittén och kommissionen, men också av regionala partnerskap mellan lokala aktörer. Genom gemensamma intressen anordnar privata företag, finansiella institut och akademiska organisationer seminarium på olika tematiska områden. Dessa är ofta förknippade med genomförandet av de olika EU-programmen, som till exempel EU:s struktur- och investeringsfonder.
 
Bild: Måndagens gemesamma möte med Region Halland och Halmstads kommun

Under den kommande veckan får Brysselkontoret besök av Regionförbundet Kalmar län, Halmstad och Varberg kommun samt Region Halland som efter årsskiftet blir en av huvudmännen i Småland-Blekinge samarbetet. Syftet med Hallands besök är att redan under hösten påbörja dialogen om hur det regionala samarbetet ska se ut framöver. Idén är också att skapa nya kontakter och nätverk på EU-nivå för olika verksamheter inom regional utveckling samt bidrag till kunskapshöjning för deltagarna som åker till Bryssel. Under ett besök på kontoret under onsdagen berättade bl. a Ulrika Bertilsson, avdelningschef för regional utveckling på Region Halland, att hon ser väldigt ljust på det kommande medlemskapet och de samverkansmöjligheterna som även uppkommer på internationell nivå i anknytning med regionala samarbetet. De kommer även under hösten påbörja sitt arbete för att leverera ett länsspecifikt dokument som lyfter fram regionens prioriterade frågor.
 
Aktörerna på regional och lokal nivå kommer även delta de workshops och seminarium som anordnas av EWRC. Stort fokus är det på hållbar utveckling, särskilt på integration- och miljöfrågor, men även hälsa och innovation står i centrum. Dessa frågor är väldigt aktuella för många av EU:s regioner just nu vilket också leder till diskussioner kring arbetssysselsättning samt ett större intresse för EU:s strukturfonder. Vid sidan av huvudprogrammet hålls även ett flertal andra evenemang och bilaterala möten. Under onsdagsförmiddagen debatterade västsvenska parlamentariker framtidens utmaningar inom EU och under kvällen bjuder Kymenlaakso samt Helsingfors regionen in till ett gemensamt event gällande bio-ekonomi.

 

Gör din praktik i Bryssel vårterminen 2017!

10 oktober 2016.

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under vårterminen 2017 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola samt Högskolan i Halmstad (även öppet för andra lärosäten) med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU

Den sökande har med fördel anknytning till regionen och bör vara i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Goda IT-kunskaper är också ett krav. Ett medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs, men vi strävar efter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra.

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är stort. Brysselkontoret bidrar gärna med tips.  

Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 4 november
För mer information går det bra att höra av sig till Anna Nilsson på telefon. Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande praktikant, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Småland-Blekinges Brysselkontor bildades hösten 2009 och våra huvudmän är landstingen i Blekinge och Kalmar län, Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Jönköpings län. Från och med 2017 ingår även Region Halland i samarbetet. Landstingen, regionerna och regionförbunden är politiskt styrda organisationer som bland annat arbetar med tillväxt-, utvecklings- och hälsofrågor i länen. Organisationerna är offentligt finansierade och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. I Brysselsamarbetet deltar också lärosätena i respektive region: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Linnéuniversitetet och Jönköping University. 


Kontoret är strategiskt placerat i Nordic House tillsammans mitt i EU-kvarteret med ett flertal andra svenska regioner, stora svenska företag och organisationer till exempel Vinnova och det svenska konsulatet. De främsta uppgifterna för brysselkontorets två anställda är att bevaka viktiga frågor för regionens utveckling och att marknadsföra regionerna i Bryssel. Det handlar också om kontaktskapande och att överföra kunskaper och till hemmaregionen.

Fortsatt fokus på digitalt från Junckerkommissionen

06 oktober 2016.

Junckerkommissionen satsar fortsatt på digital utbyggnad av EU. Ett exempel är dessa mål som satts för bredbandsområdet till år 2025: nätverksanslutningar för alla större socioekonomiska aktörer (inklusive åtminstone 200 000 skolor, åtminstone 200 000 myndighetsbyggnader och knutpunkter). Alla stadsområden, motorvägar och järnvägar måste ha oavbruten 5G täckning.   Alla europeiska hushållen skall ha tillgång till åtminstone 100MB/s i nedladdningskapacitet. Handlingsplanen för 5G-utbyggnaden är ännu bara en handlingsplan, och som sådan är inte bindande, men med 8 åtgärdspunkter verkar europeiska kommissionen för att skapa en ram för samarbete kring 5G-utveckling inom EU. Målet är att etablera en gemensam tidplan för lansering av 5G-projekt och att hitta stimulanser för nödvändiga investeringar. Det är värt att notera att flera av de åtgärdspunkter som nämns av kommissionen är traditionellt politiskt mycket känsliga områden vad gäller resurstilldelning. Den senaste informationen som EU gått ut med under september 2016 är en komplettering till förslaget som lanserades i EU 2013 om offentlig-privat samarbeten (sk public private partnership) på 5G-området.

 

EU-kommissionen ger ett förslag till direktiv som innebär att en investering om 120 miljoner euro anslås för att möjliggöra gratis Wi-Fi i allmänna utrymmen. Detta skall ske genom att medlen distribueras som bidrag till lokala myndigheter. Exempel där gratis trådlöst nätverk skall finnas kan vara offentliga byggnader så som kommunhus, parker, vårdcentraler och torg.  Medlen skall komma från CEF-programmet och finansiera 6000-8000 städer efter principen först till kvarn. Man kommer inte att finansiera städer där trådlösa nät redan finns tillgängliga. Vi i Sverige har ju en del av dessa strukturer på plats, men kanske skulle det kunna vara värt att söka för glesbygdsområden där utvecklingen inte ännu hunnit komma till stånd?

Sven Kastö

Välkommen Region Halland till Småland-Blekingesamarbetet och vårt Brysselkontor!

by Sven Kastö