"Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är kontaktlänken mellan regionen och Bryssel. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor."

EU:s halvtidsöversyn

26 september 2016.

Kommissionen har föreslagit ett antal ändringar i samband med finansieringen av EU: s fleråriga budgetram (2014-2020). Halvtidsöversynen satte bland fokus på behovet av att COSME och Horisont 2020-programmen till förmån för att öka den europeiska ekonomiska tillväxten i EU. Kommissionen föreslår en ökning av finansieringen på 6,3 miljarder euro. Hela 2,4 miljarder € kommer att tilldelas strukturfonderna med uppgift att främja den ekonomiska tillväxten i EU-området och att på så sätt öka antalet arbetstillfällen. COSME kommer att tilldelas ytterligare finansiering mot bakgrund av att man önskar minska ungdomsarbetslösheten. Horisont 2020-programmet får ytterligare 400 miljoner euro. 50 miljoner euro tilldelas WiFi4EU projektet, som syftar till att stödja de europeiska samhällena i skapandet av gratis trådlösa nätverk. Andra frågor som finns i fokus i halvtidsöversynen är migration, säkerhet och yttre gränser, liksom externa investeringar i hållbar utveckling. Kommissionens budget kommer inte att leda till ytterligare ökningar av avgifterna från medlemsländerna. Kommissionens förslag väntas godkännas av parlamentet och rådet. 

Kommissionen har gett strukturfonderna godkänt att fortsatta fram till 2020, tack vare en lyckad början. Många länder har nyttjat strukturfonderna som bland annat startat innovativa projekt med anknytning till energieffektivitet samt projekt inom stadsutveckling. 

Strukturfonderna har även medgiv it att EIB (Europeiska investeringsbanken) har kunnat fungera över ett bredare område och har medgivit att EIB kunnat investera i mer riskfyllda projekt. 

Slovakien har tagit över stafettpinnen

23 september 2016.

Slovakien har tagit över stafettpinnen som ordförande land i EU. Den 1 juli tog över Slovakien för första gången ordförandeskapet i EU. 
 
Slovakien har ett ordförandeskap i samverkan med två andra länder, Nederländerna och Malta. Man har organiserat arbetet på detta sätt för att få mer långsiktighet i prioriteringarna genom att flera ordförandeskap samverkar kring långsiktiga frågor. Nederländerna har haft sitt ordförandeskap och efter Slovakien står sedan Malta på tur år 2017.
 
Varken Slovakien och Malta har tidigare innehaft ordförandeskapet men kan  rida på erfarenheterna från Nederländerna som däremot är ett rutinerat ordförandeland..
 
 
Prioriteringar i den slovakiska ordförandeskapet
 
• Ekonomisk tillväxt
• En modern marknad
• Hållbar migration och asylpolitik
• Ett Europa som globalt är engagerat
 
 
Anledningen till de fyra prioriteringarna inkluderar önskan att öka investeringarna och att skapa förutsättningar för utveckling och genomförande av gemensamma EU-projekt. Det slovakiska ordförandeskapet kommer att arbeta för att främja energiunionen och den digitala inre marknaden, dvs inre marknadsfrågor. Vidare kommer ordförandeskapet att uppmuntra EU att utveckla hållbar migrations- och asylpolitik. 
 
Prioriteringar inom forskning och innovation
Andra områden som ordförandeskapet ska arbeta med, är till exempel de europeiska rymdprogrammen samt forskning och innovation.
 
 
I forskningsområdet kommer den slovakiska ordförandeskapet
• främja stöd till unga forskare 
• skapa ett mer jämställt deltagande i Horisont 2020-EU:s forskningsprogram där nu ekonomiskt mer utvecklade länder har större andel av projektmedel
• arbeta med att förbättra villkoren för forskare inom EU
 
 
 
 
 

Ny utlysning inom EU:s program för att främja entreprenörskap hos unga och nyanlända invandrande personer

22 september 2016.

Idag är ca 2 miljoner Europas entreprenörer födda utanför EU och enligt studier är den unga invandrande personen mer benägen att starta eget företag i jämförelsevis med en medborgare född inom EU. Med senare års ökade immigration till EU har frågor såsom integration av unga personer i samhället blivit ett prioriterat område inom flyktingpolitiken. Migration- och flyktingpolitiken påverkar i hög grad regional- och lokalnivå, d.v.s. väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige. Det är också där insatser görs för att göra det enklare för nyanlända att etablera sig och komma i arbete.
 
Som en del av integrationsprocessen anser EU att information om entreprenörskap är viktigt för att uppnå ekonomisk självständighet. I fjol implementerade därför Europaparlamentet ett pilotprojekt "Entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad för unga invandrade personer" som ska främja entreprenörskapsförmågan hos unga och nyanlända.

Målet med den nuvarande utlysningen är att stödja utformandet, få till stånd förbättringar i samt en ökad spridning av stödsystemet för målgruppen unga invandrande personer i syfte att identifiera potentiella företagare, samt att höja medvetande om möjligheten till entreprenörskap. Fokus kommer att ligga på utbildning och mentorssystem. Läs mer om utlysningen här

Den totala budgeten för programmet är 2 150 000 EUR. Det maximala belopp som EU kan delfinansiera är 537 500 EUR per projekt, motsvarande upp till 85 % av projektkostnaden.
 
Projektet ska visa på tydligt transnationella samarbeten och medföra ett europeiskt mervärde genom att stödja den europeiska integrationen.
 
I ansökan ska följande kriterier uppnås:

- Projektet ska max pågå i 24 månader
- Sökanden är offentliga eller privata aktörer/juridiska personer där minst tre  medlemsländer ska ingå
- Projektstart är tidigast 1 mars 2017
- Projekten ska vara icke-vinstdrivande
 
Ansökan lämnas senast in den 30 november 2016.

 

SME-instrumentet

20 september 2016.

SME (små och medelstora företag) är centrala för EU för att genomföra innovationsprojekt. Ministerrådet och Europaparlamentet har satt upp målet att avsätta minst € 8 miljarder EUR i finansiering till SMF.

Detta instrument är avsett för alla typer av högt innovativa små och medelstora med fokus på kommersialisering av produkter eller tjänster

SME-instrumentet omfattar alla icke-tekniska innovationer och tjänsteinnovationer.

Vilka sektorer prioriteras?

Alla typer av FoU och innovationer som är avsedda för kommersialisering.

Företag med inriktning på den europeiska marknaden.

Europeiska kommissionen fokuserar på följande branscher:

• Urban mobility

• Energibesparing (inom transport, urbana miljöer ...)

• Samhällsplanering sektorer

• decentraliserat samarbete

• miljö

• Miljöindustrin

• Kultur och historia

• Medborgarskap

• cirkulär ekonomi

• Deltagande utveckling

Vår förståelse av innovation har förändrats

• Försprång i konkurrensen blir svårare och svårare att upprätthålla

• Behovet av innovation är konstant

• Innovation är inte en linjär process: det måste vara strategiskt genomföras inom företagets filosofi

• Open innovation (möjligheter att nyttja publika metadata)

• Fokus ligger på de olika typerna av innovation, inklusive organisatorisk innovation snarare än produkt- eller processinnovationer.

Sven Kastö

Europas politiska regionala ledare allvarligt oroade över motståndet mot sammanhållningspolitiken. 350 miljarder euro på spel. #EUregions

by Sven Kastö